De begeleidingsvormen van autinoom

autinoom biedt begeleiding aan mensen met een autisme spectrum stoornis en hun omgeving. De begeleiding richt zich op mensen van alle leeftijden en ontwikkelingsniveaus.

Individuele begeleiding

Kinderen, jongeren en volwassenen met autisme kunnen door hun specifieke denkstijl moeite hebben met het begrijpen van het dagelijkse leven. Dit kan leiden tot problemen op het gebied van de sociale omgang, de communicatie en de verbeelding.

De individuele begeleiding richt zich op begripsvorming. Wat is autisme en hoe uit zich dat bij mij? Vervolgens wordt aandacht besteed aan het aanleren van vaardigheden die het mogelijk maken om op een goede manier met lastige situaties om te gaan.

Bij individuele begeleiding kunt u verder denken aan het vergroten van de zelfredzaamheid, het aanleren of versterken van sociale vaardigheden en psycho-educatie. Uitgangspunt van de begeleiding is op zoek te gaan naar de sterke kanten van de persoon. Dit kan door gebruik te maken van eerdere positieve levenservaringen.

Ouderbegeleiding

Niet alleen de begeleiding van mensen met autisme is belangrijk, minstens zo belangrijk is de begeleiding van de ouders. Het opvoeden van een kind met autisme stelt doorgaans andere eisen aan ouders. Ook zijn er meestal veel vragen, zeker als de diagnose net is gesteld. De ouderbegeleiding leert u het autisme van uw kind te begrijpen. Door meer inzicht ontstaat dan ruimte om op een andere manier met uw kind om te gaan. De begeleiding biedt ouders handvatten o.a. bij het aanpassen van de omgeving; het aanleren van praktische vaardigheden gericht op zelfredzaamheid; indelen van vrijetijd etc.

Ook wanneer de diagnose al langer geleden is gesteld en u al veel kennis heeft vergaard over autisme kunnen er momenten zijn dat u behoefte heeft om een (praktische) vraag neer te leggen. Aarzelt u dan niet om contact op te nemen.

Misschien heeft u contact met andere ouders en wilt u samen een bepaald thema aan de orde stellen. Autinoom kan dan voor u geheel op maat een themamiddag of avond verzorgen.

Groepsbegeleiding

Deze begeleiding is gericht op kinderen en jongeren en vormt een goede aansluiting op de individuele begeleiding. In kleine groepen wordt gewerkt aan het stimuleren van de sociale redzaamheid. Bij de jongere kinderen worden sociale vaardigheden aangeleerd door middel van spel. Bij oudere kinderen wordt aan de hand van thema’s ingegaan op vragen die op dat moment actueel zijn, zoals leren omgaan met pesten, de puberteit, voorbereiding op het voortgezet onderwijs, seksuele voorlichting en dergelijke.

Casemanagement

Vaak hebben mensen met autisme met meerdere hulpverleners en zorginstanties te maken. Het is belangrijk dat het zorgaanbod dan goed op elkaar is afgestemd en dat niet langs elkaar heen gewerkt wordt. Dit is zeker van belang wanneer meerdere gezinsleden autisme hebben. autinoom kan de coördinatie van de zorg met u delen.

Deskundigheidsbevordering

Hierbij kunt u denken aan het geven van voorlichting en informatie aan het sociale netwerk van de persoon met autisme, zoals familieleden en vrienden.

Scholen zijn steeds vaker bekend met autisme. Echter, autisme kent vele verschijningsvormen. Goede voorlichting op scholen, specifiek gericht op de individuele persoon met autisme kan het begrip voor de ontstane problemen vergroten. Daarnaast kan een goede voorlichting ook preventieve functie vervullen waardoor tijdig anticiperen op komende gebeurtenissen mogelijk wordt.

Ook kan de behoefte liggen aan het bieden van informatie op de werkvloer. Wanneer een persoon met autisme ervoor kiest om de werkgever in te lichten over zijn autisme kan autinoom hierbij adviseren of ondersteunen.

naar boven